Čo je Easy karta

Čo je Easy karta

Dobi EasyEasy karta je SIM karta, ktorá ti umožňuje aktívne prihlásenie do siete GSM a využívanie verejných elektronických komunikačných služieb poskytovaných našou spoločnosťou. Easy kartu odporúčame používať s mobilnými telefónmi, ktoré plne podporujú službu Easy.

Naštartuj svoju Easy

Dobrá rada:
Easy kartu vkladaj a vyberaj z vypnutého mobilného telefónu, aby si predišiel prípadnému poškodeniu Easy karty alebo telefónu. Nezadávaj v menu mobilného telefónu neznáme kódy - zabrániš tak zablokovaniu alebo znefunkčneniu tvojej Easy karty. 

Zmena, prípadne odblokovanie PIN kódu

Tvoj PIN kód v tvare 1111 môžeš kedykoľvek nahradiť ľubovoľným 4- až 8-miestnym číslom. Na zmenu PIN kódu zadaj nasledujúci príkaz v tvare:

**04*starý PIN*nový PIN*nový PIN#

alebo použi postup priamo cez menu mobilného telefónu (podľa návodu na obsluhu telefónu).

Príklad: Zmena PIN kódu z pôvodného 1111 na 2222.
Text príkazu: **04*1111*2222*2222#


Vo vlastnom záujme si PIN kód starostlivo uschovaj. Tri neúspešné pokusy pri zadávaní PIN kódu automaticky zablokujú tvoju Easy kartu. Na jej odblokovanie potrebuješ vložiť PUK kód. PUK kód sa nachádza na vnútornej strane obálky, v ktorej bola tvoja SIM karta.

Na odblokovanie zablokovaného PIN kódu použi nasledujúci príkaz v tvare:

**05*PUK*nový PIN*nový PIN#

alebo použi postup priamo cez menu mobilného telefónu. Tomuto postupu venuj zvlášť veľkú pozornosť a použi manuál pre tvoj telefón. Desať chybných pokusov vložiť PUK ód úplne zablokuje tvoju Easy kartu, ktorá sa tak stane nepoužiteľnou.

Príklad: Odblokovanie zablokovaného PIN kódu na nový PIN kód 2222.
Text príkazu: **05*PUK*2222*2222#


Čo robiť v prípade odcudzenia SIM karty

Zavolaním na číslo 12345 Služby zákazníkom a nahlásení základných osobných údajov z občianskeho preukazu alebo PUK kódu bude tvoja SIM karta zablokovaná. Novú SIM kartu získaš v predajni T-Mobile. Pri strate alebo odcudzení SIM karty ti ostáva telefónne číslo, kredit aj aktivované služby.

Upozornenie:
Ak odcudzená Easy karta nie je registrovaná podľa údajov na občianskom preukaze majiteľa, nemôže mu byť vystavená náhradná Easy karta.

Platnosť Easy karty 
Easy karta obsahuje úvodný kredit, takže ju môžeš okamžite využívať. Aktivuješ si ju, keď z nej prvý raz zavoláš alebo odošleš SMS správu. Kým nie je karta aktívna, nemôžeš prijať hovor ani SMS správu. Platnosť Easy karty je 12 mesiacov od aktivácie. Každým dobitím kreditu sa jej platnosť predlžuje o ďalších 12 mesiacov a platnosť kreditu o 3 až 12 mesiacov.

Platnosť Easy karty

Informáciu o dĺžke platnosti tvojej Easy karty a dĺžke platnosti kreditu môžeš získavať formou SMS správ potvrdzujúcich úpravu kreditu alebo na bezplatnom čísle 12350 pod voľbou 1.

Tip:
O zmene kreditu môžeš byť informovaný bezplatnou SMS správou. Túto službu si aktivuješ na bezplatnom čísle 12350 pod voľbou 3.

Aj keď kredit na tvojej Easy karte klesne na nulu, naďalej môžeš prijímať hovory a SMS správy až do konca 12-mesačnej lehoty od posledného dobitia kreditu. Ak začneš hovor s nedostatočným kreditom alebo počas hovoru svoj kredit vyčerpáš, hovor bude prerušený. Preto ti odporúčame sledovať výšku kreditu. Ak si počas 12 mesiacov Easy kartu nedobiješ, strácaš svoje číslo a Easy karta je ďalej nepoužiteľná.

Pomoc a podpora

Telefonická podpora:
volajte 12345